Malé vodné kvízovanie

Test ŤAŽKÝ


1.Vedia vodné živočíchy dýchať aj povrchom svojho tela?
nie, výlučne pľúcami
nie, všetky vodné živočíchy prijímajú kyslík len žiabrami
áno
2.Počuli ste už o Turčekovskom vodovode? Skúste uhádnuť, v čom je toto vodné dielo originálne.
je to prvý slovenský vodovod
voda ním preteká odspodu nahor
prevádza vodu z povodia Váhu do povodia Hrona
3.Koľko prírodných gejzírov sa nachádza na území Slovenska?
2
0
1
4.Koľko obyvateľov Slovenska je zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov?
100 %
86,6 %
73,2 %
5.Koľko obyvateľov Slovenska je napojených na verejnú kanalizáciu?
100 %
74,3 %
58,2 %
6.Koľko vody minie priemerne jeden človek v SR za jeden deň?
5 litrov
107 litrov
70 litrov
7.Známe banskoštiavnické jazerá – tajchy patria k svetovému unikátu. Viete prečo?
sú to v stredoveku umelo vytvorené vodné nádrže s unikátnym systémom kanálov na zber dažďovej vody
sú veľmi čisté a vyskytujú sa v nich vzácne živočíchy a rastliny
žijú v nich vodníci
8.Ako sa nazýva reprezentatívna sústava chránených území všetkých členských štátov Európskej únie?
UNESCO
Agenda 21
NATURA 2000
9.Na ktorej slovenskej rieke je najviac vodných nádrží?
Váh
Hron
Bodrog
10.Ktoré tatranské pleso je najväčšie?
Veľké Hincovo pleso
Popradské pleso
Morské oko
11.Ako sa volá najväčšia zásobáreň podzemnej vody na Slovensku?
Dunaj
Žitný ostrov
Liptovská Mara
12.Voda, ktorá opúšťa domácnosti, sa nazýva odpadová. Kanalizáciou sa cez čistiarne odpadových vôd dostáva do riek. Nie všetky odpadové vody však prejdú čistením. Koľko asi?
42 %
30 %
5 %
13.Ktorý termálny prameň na Slovensku je najteplejší?
prameň Nad kaskádou v Bešeňovej
prameň Trajan v Piešťanoch
Ladienka v Štiavnických vrchoch
14.Les zohráva v súvislosti s vodou v krajine mnoho úloh, ktorá však medzi ne nepatrí?
zadržiava vodu
spevňuje brehy a zabraňuje povodniam
reguluje teplotu vody
15.Ako sa odborne nazývajú rastliny, ktoré rastú na trvale alebo sezónne zaplavených miestach, prípadne na zamokrených pôdach?
xerofyty
mezofyty
hygrofyty
16.Aký podiel na výrobe elektriny majú vodné elektrárne na Slovensku?
5 %
41 %
20 %
17.Ktorá smernica stanovuje základné pravidlách pre ochranu povrchových, podzemných, brakických a pobrežných vôd jednotne vo všetkých štátoch Európske únie?
smernica o komunálnych odpadových vodách (91/271/EHS)
Rámcová smernica o vode (2000/60/ES)
smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (2008/1/ES)
18.Ako súvisí bezpečnostný prepad s veľkými vodnými nádržami?
bezpečnostný prepad je súčasťou ochrany vodných nádrže v prípade teroristického alebo vojenského útoku
bezpečnostný prepad je súčasť technického riešenia vodných nádrží
bezpečnostný prepad je iný názov pre kontrolu kvality vody vo vodných nádržiach
19.Podstatná časť povrchových vôd Slovenska priteká zo susedných štátov. Odhadnite, koľko % vôd pramení na území SR?
14 %
94 %
54 %
20.Čo znamená princíp „znečisťovateľ platí“ ?
ten, kto znečisťuje životné prostredie, musí zaplatiť pokutu
ten, kto znečisťuje povrchové vody, musí zaplatiť výstavbu čistiarne odpadovej vody
ten, kto znečisťuje životné prostredie, musí znečistenie odstrániť na vlastné náklady
21.Čo je to umelý vodný útvar?
plastový záhradný bazén modrej farby
útvar povrchovej vody vytvorený ľudskou činnosťou na mieste, kde dovtedy neexistoval vodný útvar
útvar povrchovej vody, ktorého charakter sa pôsobením ľudskej činnosti výrazne zmenil
22.Voda v štrkoviskách, ktoré vznikli ťažbou štrku, je:
povrchovou vodou
dažďovou vodou
odkrytou podzemnou vodou
23.Čo je to inundačné územie?
územie, ktoré je ohrozované povodňami
územie, ktorým dávno v minulosti tiekla rieka
je to odborný názov pre nudistickú pláž
24.Čo nazývame veľkým kolobehom vody?
výmena vody v systéme pevnina – atmosféra alebo oceán - atmosféra
výmena vody v systéme pevnina – oceán - atmosféra
výmena vody v systéme hydrosféra - atmosféra
25.Ako hodnotíme stav útvarov povrchových vôd?
klasifikáciou do piatich tried kvality
hodnotením ekologického stavu (resp. potenciálu) a chemického stavu
hodnotením priemerného dlhodobého prietoku vody v tokoch
26.Ako hodnotíme stav útvarov podzemných vôd?
hodnotením kvantitatívneho stavu a chemického stavu
stav podzemných vôd sa nehodnotí, pretože sa nenachádzajú na zemskom povrchu
klasifikáciou do piatych tried kvality
27.Prečo je eutrofizácia vody nežiaduci proces?
lebo má za následok zvýšený rast siníc a rias a tým sa zhoršuje kvalita vody
spôsobuje kyslé pH vody a tým nepriaznivo pôsobí na vodné, lesné i pôdne ekosystémy
eutrofizácia nie je nežiaduci proces
28.Prečo je acidifikácia vôd nežiaduci proces?
obohacuje vodu živinami, najmä dusíkom a fosforom
acidifikácia nie je nežiaduci proces
spôsobuje kyslé pH vody a tým nepriaznivo pôsobí na vodné, lesné i pôdne ekosystémy
29.Ako sa volajú dokumenty, ktoré prakticky popisujú a navrhujú spôsoby ochrany vôd a vytváranie podmienok pre udržateľné využívanie vodných zdrojov?
Vodoochranársky týždenník
Plány manažmentu povodia a program opatrení
Správa o stave vodných tokov Slovenska
30.Čo znamená, že ryby sú citlivé bioindikátory čistého životného prostredia?
znamená to, že tam kde žijú ryby, je čisté životné prostredie
znamená to, že tam kde žijú ryby, nie je čisté životné prostredie
znamená to, že ryby svojou prítomnosťou čistia životné prostredie
31.Čo je to riečny meander?
odchýlka vodného toku od priameho smeru vo forme oblúka
malé riečne plavidlo
druh riečneho živočícha
32.Aké vysoké prekážky na toku vedia ryby prekonať a vrátiť sa hore prúdom rieky?
ryby sa nevedia vrátiť hore prúdom rieky
maximálne do 0,5 metra
ryby prekonajú každú prekážku
33.Na čo sa používa Secchiho doska?
na športové účely, je to športové náčinie
nič také neexistuje, táto otázka je chyták
na meranie priehľadnosti vody