Malé vodné kvízovanie

Test STREDNÝ


1.Ktorá z nasledujúcich vodných nádrží nie je vodárenská?
Turček
Zemplínska šírava
Starina
2.Čo je to vodný kvet?
úkaz spojený s premnožením siníc a rias, ktoré sa vo vode hromadia v zhlukoch pripomínajúcich krupicu, ihličie alebo vodný kvet
názov miešaného nealkoholického koktailu
voňavá kvitnúca vodná rastlina
3.Ak výmena vody na Zemi prebieha iba v systéme oceán – atmosféra, alebo pevnina – atmosféra hovoríme o:
veľkom kolobehu vody
skleníkovom efekte
malom kolobehu vody
4.Kde sa nachádza najväčšie hradené sopečné jazero na Slovensku?
v Tatrách
v Banskej Štiavnici
vo Vihorlate
5.Čo je to eutrofizácia?
obohacovanie vody živinami, najmä zlúčeninami dusíka a fosforu
ochudobňovanie vody o živiny
zmena fyzikálnych vlastností vody
6.Čo je to obojživelník?
živočích, ktorý môže žiť aj v oceáne aj na púšti
živočích, ktorého prvé štádium života je na súši a druhé vo vode
živočích, ktorý prvé štádium života prežíva výlučne vo vodnom prostredí a v dospelosti žije aj vo vode aj na súši
7.Čo je to rybovod?
najdominantnejší rybí samec v populácii rýb daného vodného útvaru
zariadenie umožňujúce migráciu vodných živočíchov
ázijská špecialita
8.Vyskytujú sa na Slovensku „brakické“ vody?
samozrejme, niekoľko
nie
áno, ale vyskytujú sa len za určitých poveternostných podmienok
9.Je destilovaná voda pitná?
nie, nedá sa piť
piť sa dá, ale nie je vhodná na pitie
áno, pravdaže
10.Ako sa nazýva vlastnosť vody, ktorá umožňuje živočíchom prežiť zimu na dne jazera?
destilácia vody
kapilarita vody
anomália vody
11.Je rozdiel medzi povodňou a záplavou?
áno, povodeň je následok záplavy
nie, medzi povodňou a záplavou nie je žiadny rozdiel
áno, povodeň môže spôsobiť záplavu
12.Kedy vznikol prvý vodovod?
v roku 1928
už v staroveku
okolo roku 1259
13.Ktorá slovenská rieka je najvodnatejšia ?
Hron
Dunaj
Dunajec
14.Aké je najväčšie slovenské prirodzené jazero?
Štrbské pleso
Liptovská Mara
Veľké Hincovo pleso
15.Ktoré je najvyššie položené slovenské jazero?
Modré pleso
Oravská priehrada
Štrbské pleso
16.Koľko kilometrov slovenských riek tvorí štátnu hranicu s okolitými štátmi?
49 000 km
57 km
620 km
17.Aké je najhlbšie slovenské prirodzené jazero?
Modré pleso
Veľké Hincovo pleso
Zelené Krivánske pleso
18.Aká je celková dĺžka riek na Slovensku?
1 152 km
26 798 km
49 774 km
19.Voda, ktorá sa používa v domácnostiach, je voda pitná. Touto vodou sa splachuje, polievajú sa ňou kvety i umýva dlážka. Koľko pitnej vody priemerne premrhá človek, ktorý ju pri čistení zubov nechá zbytočne tiecť z vodovodného kohútika?
1 liter
17 litrov
7 litrov
20.Voda pretekajúca cez rozpustné horniny, ako sú vápence a dolomity, formuje a zdobí podzemné priestory, ktoré nazývame jaskyne. Približne koľko jaskýň sa nachádza na Slovensku?
12
4 000
150
21.Viete, čo je to virguľa?
vodný živočích
guľa, ktorá má vírivý pohyb
drevený alebo kovový prútik na vyhľadávanie vody
22.Čo patrí medzi najvýznamnejšie funkcie mokradí?
množia sa v nich veľké množstvá hmyzu, ktoré sa stávajú potravou vzácnych druhov vtákov
produkcia rastlín na stavbu trstinových príbytkov
sú zdrojom vody v krajine, ktorá je nevyhnutnou podmienkou života
23.Ktorá rieka nepramení na území SR?
Poprad
Latorica
Ipeľ
24.Čo je to povodie?
územie, z ktorého všetka povrchová voda odteká prostredníctvom vodných tokov jedným vyústením do konkrétnej rieky, jazera alebo mora
územie samotného toku, spolu s územím 1 m po oboch stranách toku
je to povrchová vrstva vodného útvaru
25.Čo je to rozvodnica?
hranica medzi dvoma povodiami
územie v okolí rieky, ktoré je zaplavované pri povodniach
úradníčka na súde, ktorý rozhoduje o rozvodoch
26.Čo je to úmorie?
územie, z ktorého všetka povrchová voda odteká prostredníctvom vodných tokov do mora ústím alebo deltou rieky
územie, na ktorom sa more stretáva s pevninou
oblasť, v ktorej sa často vyskytuje nákaza morom
27.Ktorý z nasledujúcich útvarov povrchovej vody je výrazne zmenený vodný útvar?
vodná nádrž
prirodzený vodný tok
pleso
28.Najviac sladkej vody, približne 70%, na Zemi je viazanej v:
riekach a jazerách
ľadovcoch
sladených nápojoch
29.Ktorá inštitúcia na Slovensku je ústredným orgánom štátnej správy na úseku vodného hospodárstva, ochrany kvality a množstva vôd a ochrany pred povodňami?
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Asociácia vodárenských spoločností
Ministerstvo vôd Slovenskej republiky
30.Do ktorého mora odteká rieka Dunajec?
Čierne more
Baltické more
Stredozemné more
31.V pásme vôd lososovitých rýb vodných tokov žijú najmä:
pstruh a lipeň
kapor a šťuka
Nemo a Dori
32.Korytnačka močiarna je najvzácnejším plazom našich vôd. Kde ju na území Slovenska môžete nájsť?
vo Vysokých Tartách
na Východoslovenskej nížine
v Bielych Karpatoch
33.Vodné dielo Gabčíkovo plní množstvo dôležitých funkcií. Ktorá medzi ne nepatrí?
chov rýb
produkcia elektriny a protipovodňová ochrana
regulácia výšky hladiny Dunaja