Malé vodné kvízovanie

Test ĽAHKÝ


1.Ako je možné, že ľad dokáže rozlomiť aj tie najtvrdšie skaly?
voda mrznutím zväčšuje svoj objem
je tvrdší ako diamant
vytvára ostré cencúle
2.Bocian patrí medzi brodivé vtáky, ktoré si hľadajú potravu pri riekach a jazerách. Na jeseň odlieta do teplejších krajín. Kam?
do Afriky
do Austrálie
do Južnej Ameriky
3.Čo je to mokraď?
sú to suché pôdy s občasným výskytom vlhkomilných rastlín
sú to pôdy zaplavované alebo nasýtené vodou aspoň počas určitého obdobia v roku
pôdy s minimálnou vlhkosťou 16 %
4.Aký je rozdiel medzi malým a veľkým kolobehom vody?
malý kolobeh vody je medzi pevninou a atmosférou, veľký kolobeh vody je medzi pevninou, oceánom a atmosférou
malý kolobeh vody je príčinou lokálnych búrok, veľký kolobeh vody je príčinou monzúnov
malý a veľký kolobeh vody nemožno porovnávať, lebo medzi sebou nesúvisia
5.Odpadové vody pred ich vypustením do vodných tokov je potrebné:
nechať 48 hodín odstáť v zberných nádobách, aby sa nečistoty usadili
odpadové vody sa v tokoch časom vyčistia samé
vyčistiť v čistiarni odpadových vôd
6.Ktorá je naša najväčšia lososovitá ryba?
pstruh riečny
kapor vianočný
hlavátka podunajská
7.Ktorý cicavec trávi väčšinu svojho života vo vode?
morské prasa
vydra
plutvonoh
8.Ako sa nazýva rozvetvené ústie rieky do jazera, mora, oceánu alebo inej vodnej plochy?
alfa rieky
delta rieky
gama rieky
9.Čo sú to obojživelníky?
živočíchy, ktoré prvé štádium života prežijú len vo vode, a počas dospelosti žijú aj vo vode aj na súši
znášajú vajíčka do vody, ale zvyšok života prežijú na súši
sú to živočíchy, ktoré prvé štádium života prežijú na súši, a potom sa presťahujú do vody
10.Ktorý obojživeľník žijúci aj na Slovensku patrí do kategórie kriticky ohrozených druhov?
skokan hnedý
mlok karpatský
salamandra škvrnitá
11.Ako nazývame organizmy žijúce na dne vôd?
mentos
bentos
planktón
12.Na Slovensku je 17 významných kúpeľných miest. Čo bolo podmienkou vybudovania kúpeľov?
príjemné kultúrne prostredie
prítomnosť termálnych a minerálnych prameňov
výstavba kúpaliska
13.Ktorá látka je na zemskom povrchu (v živej aj neživej prírode) najrozšírenejšia?
oxid uhličitý
voda
kyslík
14.V akých skupenstvách sa vyskytuje voda?
mokré, vlhké, suché
fyzikálne, chemické, biologické
plynné, kvapalné, tuhé
15.Z ktorých prvkov je zložená molekula vody?
uhlík, vodík, kyslík
vodík, kyslík
vodík, uhlík
16.Koľko % vody priemerne obsahuje telo živých organizmov?
50 %
75 % - 90 %
menej ako 50 %
17.Je kaluž vodný útvar?
áno
áno, ak má priemer väčší ako 3 metre
nie
18.Vedie voda elektrický prúd?
iba tá, ktorá preteká vodnou elektrárňou
áno
nie
19.Čo nepatrí medzi vodnú faunu?
vodné rastliny
larva potočníka
ryby a raky
20.Čo nepatrí medzi vodnú flóru?
vodné rastliny
vážky a larvy komárov
lekno
21.Koľko % celosvetových zásob vody tvorí sladká voda?
50 %
15 %
3 %
22.Objem vody v hydrosfére:
sa mení na základe ročných období
je nemenný
sa mení v závislosti od prílivu a odlivu
23.Ktorá slovenská rieka je najdlhšia?
Hron
Váh
Dunajec
24.Ktorá je najväčšia umelá vodná nádrž na Slovensku?
Zemplínska Šírava
Liptovská Mara
Štrbské pleso
25.Kde pramenia rieky Hron, Čierny Váh, Hornád aj Hnilec?
Stolické vrchy
Malá Fatra
Kráľova Hora
26.Ako sa nazýva jazierko ľadovcového pôvodu?
tajch
ľadielko
pleso
27.Cez koľko miest preteká Váh?
12
20
4
28.Čo sa najčastejšie používa na dezinfekciu vody?
chlór
fluór
arzén
29.Ako sa nazýva podzemná voda, ktorá sa svojimi vlastnosťami, zložením a pozitívnymi účinkami na ľudský organizmus odlišuje od obyčajných vôd?
minerálna voda
úžitková voda
odpadová voda
30.Ako vzniká minerálna voda?
zmiešaním vody s niekoľkými druhmi minerálov
destiláciou
presakovaním vody cez horniny, z ktorých voda priberá minerálne látky
31.Voda je silný živel, ktorý dokáže formovať a pretvárať krajinu v rôznych podobách. Čo nepatrí medzi vodné živly?
tsunami
ľadovec
láva
32.V ktorej krajine pramení rieka Dunaj?
Francúzsko
Slovensko
Nemecko
33.Ako sa volá technologické zariadenie, ktoré slúži na čistenie odpadových vôd?
čistiareň odpadových vôd
čistička odpadových vôd
čistič odpadových vôd