Interaktívne hry o vode, na ktorých stránkach sa nachádzate, boli spracované v rámci aktivít k projektu:

„Informačná a vzdelávacia kampaň o vodnom plánovaní v zmysle smernice 2000/60/ES
vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny“

Cieľom projektu bolo podporenie propagácie uplatňovania smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúcej rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (tzv. Rámcová smernica o vode, RSV) a zapojenie širokej verejnosti do procesu vodného plánovania zameraného na dosiahnutie environmentálnych cieľov v oblasti vôd v prepojení na ochranu území sústavy NATURA 2000. tento cieľ bol napĺňaný prostredníctvom:

  • propagácie vodného plánovania (spracovanie informačných brožúr),
  • zvyšovania environmentálneho povedomia formou vzdelávacích aktivít (semináre, web stránka, e-Learningový program) a
  • sprístupnenia informácií o vode a vodnom plánovaní verejnosti (publikácia plánov manažmentu povodí).

Projekt prebiehal od Októbra 2008 do Júna 2010.

Prijímateľom projektu a objednávateľom interaktívnych hier bola Slovenská agentúra životného prostredia.

Dodávateľom časti projektu týkajúceho sa interaktívnych hier bol ActivIT, s.r.o. Banská Bystrica.

Projekt bol realizovaný v rámci Operačného programu Životné prostredie za spolufinancovania Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Všetky výstupy z projektu sú dostupné na stránke www.sazp.sk.

V prípade otázok, podnetov, pripomienok k projektu alebo interaktívnym hrám kontaktuje hry-vodplan@sazp.sk.