Slepé mapy


Chránené vtáčie územia a územia európskeho významu (NATURA 2000)


Chránené vtáčie územia a územia európskeho významu (NATURA 2000)

Chránené vtáčie územia sú územia určené na ochranu určitých druhov vtákov, na ktoré sa vzťahujú jednotné požiadavky na ochranu, platné vo všetkých krajinách EÚ podľa smernice Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov.
Chránené územia európskeho významu sú územia určené na ochranu vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov. Požiadavky na ich ochranu sú jednotné vo všetky krajinách EÚ a sú definované smernicou Rady 92/43/EHS o ochrane prírodných stanovíšť, voľne žijúcich živočíchov a divo rastúcich rastlín.
Chránené vtáčie územia a územia európskeho významu tvoria sústavu chránených území NATURA 2000. Tie z území, ktoré majú v predmete ochrany vodné a na vodu sa viažuce ekosystémy sú zároveň súčasťou registra chránených území podľa zákona o vodách. Na území SR je navrhovaných 38 chránených vtáčích území a 382 území európskeho významu (stav k začiatku roka 2009).

Na obrázku je znázornená mapa Slovenska so sieťou riek s plochou povodia väčšou ako 500 km2 a s naznačenými obrysmi plôch chránených vtáčích území (CHVÚ), na ktorých je zaznamenaný výskyt vodného vtáctva (19 lokalít) a 15 plošne najväčších území európskeho významu (ÚEV) s prítomnosťou mokraďových biotopov (v prípade Rieky Latorice sa jedná o biotopy stojatých vôd).

Hru začnete hrať po zvolení položky „Hrať“. Vašou úlohou je vybrať z ponuky názov chráneného územia a priradiť ho k správnej lokalite na mape. Niektoré lokality sú však veľmi malé a preto na mape nie sú predkreslené. Vašou úlohou však naďalej zostáva určiť ich správnu polohu na mape SR. Ak názov priradíte k nesprávnej lokalite, správnu lokalitu zvýrazní systém červenou farbou. V hre sa vám vyhodnocuje počet správnych odpovedí a celkový počet odpovedí. Zoznam a názvy všetkých chránených území, označených na mape len číslom, nájdete v ponuke pod mapou „Poznámky k mape“.