Slepé mapy


Chránené vodohospodárske oblasti


Chránené vodohospodárske oblasti

Chránená vodohospodárska oblasť (alebo chránená oblasť prirodzenej akumulácie vôd) je územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu vôd. V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových vôd a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob, čo musí byť zohľadňované pri všetkých výrobných, dopravných a iných záujmoch. Chránené vodohospodárske oblasti vyhlasuje vláda nariadením a sú tiež súčasťou registra chránených území podľa zákona o vodách.
Na území Slovenska sa nachádza 12 chránených vodohospodárskych oblastí (CHVO).

Na obrázku je znázornená mapa Slovenska so sieťou riek s plochou povodia väčšou ako 500 km2 a s naznačenými obrysmi plochy chránených vodohospodárskych oblastí.

Hru začnete hrať po zvolení položky „Hrať“. Vašou úlohou je vybrať z ponuky názov chránenej vodohospodárskej oblasti a priradiť ho k správnej lokalite na mape. Ak názov priradíte k správnej lokalite, plocha chránenej vodohospodárskej oblasti sa zvýrazní. Ak názov priradíte k nesprávnej lokalite, správnu lokalitu zvýrazní systém červenou farbou. V hre sa vám vyhodnocuje počet správnych odpovedí a celkový počet odpovedí.