Slepé mapy


Vodárenské nádrže Slovenska


Vodárenské nádrže Slovenska

Vodárenskými zdrojami sú vody v útvaroch povrchových vôd a v útvaroch podzemných vôd využívané na odbery vôd pre pitnú vodu. Na ochranu výdatnosti kvality a zdravotnej bezchybnosti vody využívaných vodárenských zdrojov sa vymedzujú ochranné pásma (I., II. alebo III. stupňa), na ktorých územie sa vzťahujú zákazy alebo obmedzenia takých činností, ktoré poškodzujúcich alebo ohrozujúcich množstvo a kvalitu vody, zdravotnú bezchybnosť vody vodárenského zdroja, ako aj požiadavky na technické úpravy na ochranu vodárenského zdroja a iné opatrenia. Vodárenský zdroj, ktorým je vodný tok, je vodárenským tokom. Vodárenský zdroj, ktorým je vodná nádrž, je vodárenskou nádržou. Územia s povrchovou vodou určenou na odber pre pitnú vodu, ako aj ochranné pásma vodárenských zdrojov, sú tiež súčasťou registra chránených území podľa zákona o vodách. Na území Slovenska sa nachádza 8 vodárenských nádrží

Na obrázku je znázornená mapa Slovenska so sieťou riek s plochou povodia väčšou ako 500 km2 a s plochami vodárenských nádrží.

Hru začnete hrať po zvolení položky „Hrať“. Vašou úlohou je vybrať z ponuky názov a umiestniť ho na miesto, kde sa daná vodárenská nádrž nachádza. Ak názov priradíte správnej lokalite, zobrazí sa výrez leteckého snímku danej vodárenskej nádrže (výrez je možné kliknutím zväčšiť). Ak názov priradíte nesprávnej lokalite, správnu lokalitu zvýrazní systém červenou farbou. V hre sa vám vyhodnocuje počet správnych odpovedí a celkový počet odpovedí.