Slepé mapy


Riečna sieť Slovenska


Riečna sieť Slovenska

Geografické a prírodné podmienky územia vplývajú na rozloženie riečnej siete. Priemerná hustota riečnej siete Slovenska je 1,1 km vodných tokov na jeden km-2, (t. j. 1,1 km.km-2) pričom najnižšia je na krasových planinách (0,1 km.km-2) a naopak najvyššia je na paleogénnych horninách vo flyšových pohoriach (3,4 km. km-2). Najdlhšou slovenskou riekou je rieka Váh s dĺžkou toku 403 km. Najvodnatejšou riekou Slovenska je rieka Dunaj, ktorá z krajín, ktorými preteká prináša na naše územie v dlhodobom priemere 1 924 m3.s-1 vody. Do susedných štátov (Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Česka) odtekajú vody zo slovenských častí povodí (t.j. mimo množstva vody pritekajúceho zo susedných štátov) v celkovom dlhodobom priemere v množstve 2 912 m3.s-1 . Všetky vody pretekajúce alebo prameniace na území Slovenska sú jeho riečnou sieťou odvodňované do Čierneho mora a do Baltského mora.

Na obrázku je znázornená mapa Slovenska so sieťou riek s plochou povodia väčšou ako 500 km2.

Hru začnete hrať po zvolení položky „Hrať“. Vašou úlohou je vybrať z ponuky názov rieky a priradiť ho k správnej línii toku na mape. Ak názov priradíte k nesprávnej rieke, správnu líniu toku výrazní systém červenou farbou. V hre sa vám vyhodnocuje počet správnych odpovedí a celkový počet odpovedí.