Slepé mapy


Významné toky v medzinárodnom povodí rieky Visla


Významné toky v medzinárodnom povodí rieky Visla

Slovenská republika je súčasťou medzinárodného povodia rieky Visla, ktorá je najdlhším a po rieke Neva druhým najvodnatejším prítokom Baltského mora. Jej dĺžka je 1 047 km2 s rozlohou plochy povodia 194 424 km2. V povodí rieky Visly ležia Poľsko, Ukrajina, Bielorusko a Slovensko, pričom viac ako 70 % jej povodia sa nachádza na území Poľska. Krajiny Európskej únie (Poľsko, Slovensko) sú povinné, v súlade s Rámcovou smernicou o vode (2000/60/ES), spolupracovať a vzájomne koordinovať svoje aktivity v povodí tak, aby nebola ohrozovaná kvalita vody v povodí a jej udržateľné využívanie. Za týmto účelom je pripravovaný spoločný plán manažmentu medzinárodného povodia rieky Visla, ktorého prípravu v rozsahu spoločných slovensko-poľských povodí koordinuje Spoločná slovensko-poľská komisia pre hraničné vody.

Na obrázku je znázornené medzinárodné povodie rieky Visla s hranicami štátov ležiacich v jej povodí a s líniami niektorých jej najväčších prítokov.

Hru začnete hrať po zvolení položky „Hrať“. Vašou úlohou je vybrať z ponuky názov rieky a priradiť ho k správnej línii toku na mape. Ak názov priradíte k nesprávnej rieke, správnu líniu toku výrazní systém červenou farbou. V hre sa vám vyhodnocuje počet správnych odpovedí a celkový počet odpovedí.