Slepé mapy


Ktorá rieka sa vlieva do ktorej?


Ktorá rieka sa vlieva do ktorej?

Vody z územia Slovenska sú odvádzané riekou Dunaj do Čierneho mora a riekou Visla do Baltského mora. Niektoré toky Slovenska tvoria priame prítoky týchto veľkých riek (tzv. prítoky prvého rádu) a vlievajú sa do nich ešte na našom území (napr. Morava, Váh, Hron, Ipeľ). Iné opúšťajú územie SR a ako prítoky prvého rádu (Tisa, Dunajec) alebo ako prítoky nižšieho rádu (Slaná, Bodva, Hornád, Bodrog, Poprad) sa do tých riek vlievajú mimo územia nášho štátu.

Na obrázku je schematicky znázornený systém riek, ktorým odtekajú vody z územia Slovenska do morí. Schéma rešpektuje ľavostrannosť a pravostrannosť prítokov ako aj smer prúdenia vody podľa reálnych hydrogeografických podmienok. Smer prúdenia vody je na obrázku naznačený šípkami.

Hru začnete hrať po zvolení položky „Hrať“. Vašou úlohou je z ponuky názvov rieky vybrať ktorýkoľvek názov a priradiť ho k správnej šípke znázorňujúcej vodný tok a smer prúdenia vody. Ak názov priložíte správne, schematické znázornenie danej rieky sa zvýrazní a objaví sa jej názov. Systém nedovolí priradiť nesprávny názov rieky na nesprávne miesto v schéme. Ak neviete pokračovať ďalej, vráťte názov rieky do zoznamu riek, vyberte si názov inej rieky a priložte ho na správne miesto do schémy riek. Postup opakujte až pokým neposkladáte celú schému. V hre sa vám vyhodnocuje počet správnych určení a celkový počet určení.