Slepé mapy


Národné parky a chránené krajinné oblasti


Národné parky a chránené krajinné oblasti

Národné parky a chránené krajinné oblasti sú kategórie veľkoplošných chránených území spadajúcich pod zákon o ochrane prírody a krajiny. Vzťahuje sa na ne druhý a tretí stupeň ochrany. Veľkoplošné chránené územia vytvárajú podmienky na komplexnú ochranu abiotických a biotických zložiek prírodného prostredia, vrátane vodných pomerov a a na vodných biotopoch závislých organizmov. Národné parky a chránené krajinné oblasti, vrátene ich ochranných pásiem, sú tiež súčasťou registra chránených území v zmysle zákona o vodách.
Na území SR sa nachádza 9 národných parkov (NP) a 14 chránených krajinných oblastí (CHKO).

Na obrázku je znázornená mapa Slovenska so sieťou riek s plochou povodia väčšou ako 500 km2.

Hru začnete hrať po zvolení položky „Hrať“. Vašou úlohou je vybrať z ponuky názov chráneného územia a priradiť ho k správnej lokalite na mape. Niektoré lokality sú však veľmi malé a preto na mape nie sú predkreslené. Vašou úlohou však naďalej zostáva určiť ich správnu polohu na mape SR. Ak názov priradíte k nesprávnej lokalite, správnu lokalitu zvýrazní systém červenou farbou. V hre sa vám vyhodnocuje počet správnych odpovedí a celkový počet odpovedí. Zoznam a názvy všetkých chránených území, označených na mape len číslom, nájdete v ponuke pod mapou „Poznámky k mape“.