Slepé mapy


Slovensko – súčasť medzinárodných povodí a úmorí


Významné rieky Európy

Slovenská republika leží na rozvodnici dvoch morí. Vody z 96% územia Slovenska odtekajú Dunajom (resp. jeho prítokom Tisou) do Čierneho mora, a vody zo zvyšných 4% územia odtekajú prítokmi rieky Visly do Baltského mora. Povodia riek Dunaj a Visla, od ich prameňa po ústie, zasahujú na územia viacerých štátov, a vytvárajú tak veľké medzinárodné povodia, v ktorých dobrá kvalita vôd a možnosti ich udržateľného využívania môžu byť dosiahnuté len spoločným úsilím všetkých štátov v týchto povodiach.

Na obrázku vidíte mapu Slovenska so sieťou tokov vymedzujúcich čiastkové povodia.

Hru začnete hrať po zvolení položky „Hrať“. Vašou úlohou je označiť na mape Slovenska medzinárodné povodia, ktoré zasahujú na naše územie. Z ponuky zoberte výrez s plochou povodia, ktorého názov je napísaný pod výrezom a priložte ho na správne miesto na mape Slovenska. Ak povodie priložíte na nesprávne miesto, systém vás upozorní červenou farbou. Táto hra je veľmi jednoduchá, preto sa v nej nebude rátať žiadne skóre. Výsledok slúži len pre vašu orientáciu o rozlohe úmorí, ktoré zasahujú na naše územie.